پروژه پل معلق دوپلان - پلی مستحکم در ارتفاع 80 متری از سطح رودخانه